© Tohapi © Vacances directes – © Village Center – Alle rechten voorbehouden
Hoofdkantoor Vacances directes
ZA les Alleux – 4 Rue du Suroit
22101 DINAN Cedex, France
BTW nummer: FR03404162331
KvK nummer: SIRET 4041623310049

Vacances directes Nederland
Aert van Nesstraat 45
3012 CA, Rotterdam,
Nederland
Tel: 010 – 80 81 047
Openingstijden: ma/vr 9:00 – 17:30

Privacy statement
1 Algemeen

Wanneer u een product bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Vacances directes worden uw gegevens vastgelegd.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vacances directes, B.P. 81010, 22101 Dinan Cedex, Frankrijk. Vacances directes is een van de grootste vakantiewoningen bedrijven in Frankrijk met vakantieparken in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal.
Vacances directes vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

2 Doel gegevensregistratie
De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt Vacances directes enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Vacances directes, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.

3 Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Vacances directes gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Vacances directes zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

4 Cookies
Tijdens het bezoeken van de website www.vacances-directes.nl is het mogelijk dat het bedrijf Vacances-Directes een sessie cookie op uw computer opslaat. De cookie stelt Vacances-Directes niet in staat om de gebruiker persoonlijk te identificeren.
De sessie cookies registreren informatie over de navigatie van uw computer op onze website (bekeken pagina’s, datum en tijd van bezoek, etc.). Het bedrijf kan vervolgens deze informatie tijdens volgende bezoeken gebruiken om de bezoeker sneller toegang tot de website te verlenen.
De cookies geplaatste cookies worden gebruikt om u optimaal gebruik te laten maken van onze website.

5 Externe dienstverleners en andere sites
Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van Vacances directes gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Vacances directes is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
Indien u via een link op een site van Vacances directes terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen voordat u uw bezoek aan die site continueert.

6 Beveiliging gegevens
Vacances directes respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Vacances directes. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Vacances directes en direct voor Vacances directes werkende ondernemingen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Vacances directes spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Vacances directes is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Vacances directes.

7 Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Vacances directes via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:
Vacances directes, Postbus 547, 3000 AM, Rotterdam Nederland
U kunt ook een e-mail sturen naar info@vacances-directes.nl

8 Wijziging van deze Privacy statement
Vacances directes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.